Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2019 i Föreningen Mansjouren i Stockholms län
 
Kallelsen gäller för den som betalt full medlemsavgift under 2018
 
Datum:
Måndagen  den 18 februari 2019 klockan 18:00
 
Plats:
Mansjourens lokaler
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Anmälan:
Den medlem som betalat medlemsavgiften under år 2018 och önskar delta på extra föreningsstämma, måste meddela föreningens kassör detta via e-mail, (janne@mansjouren.se) eller per post senast torsdagen den 14 februari 2019
Postadress:
Mansjouren i Stockholms län
Hornsgatan 135 nb
117 28 Stockholm
 
Rösträtt:
Medlem som betalt full medlemsavgift under år 2018 äger rätt att rösta på extra föreningsstämman 2019
 
Dagordning:
§1 Val av ordförande och sekreterare
§2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om mötet utlyst i laga ordning
§5 Fastställa dagordningen
§6 Val av revisor
§7 Mötet avslutas
 
 
Stockholm den 2 februari 2019
 
Styrelsen för Föreningen Mansjouren i Stockholms län

Etiketter: föreningsstämma

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln