En intervjustudie om mäns våld mot kvinnor utifrån ett utövarperspektiv

Vill du delta i en studie om mäns våld mot kvinnor i nära relation utifrån ett utövarperspektiv?

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt samhällsproblem. Det finns mycket forskning om kvinnors upplevelser av våldet medan männens upplevelser inte uppmärksammats i lika hög grad. Då arbetet med våldsutövare är en viktig del i att motverka våldet mot kvinnor behöver även deras upplevelser uppmärksammas för att kunna nå en förändring.
 
Syftet med vår studie är att belysa våldsutövarens upplevelser och berättelser av våld i nära relation. Det behöver inte vara upplevelser av fysiskt våld utan kan även handla om psykiskt, ekonomiskt, sexuellt eller materiellt våld.
 
Studien är ett examensarbete i socionomutbildningen vid Mälardalens högskola. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april 2021. Samtalet uppskattas ta mellan 30–45 minuter att genomföra. Vi hade gärna haft ett fysiskt möte men med hänsyn till pandemin anser vi att det är bäst att mötet sker digitalt. När du tackat ja till att ställa upp på intervjun kommer en länk till ett digitalt möte skickas. Du tackar ja till att delta genom att kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter. 
 
Studien följer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan och även ångra deltagandet i efterhand. Du är anonym och det material som samlas in kommer endast användas för vetenskapligt syfte.
 
Vid frågor och funderingar eller om du vill ta del av vår färdiga uppsats är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare som är lektor och docent vid Mälardalens högskola. 
 
Med vänliga hälsningar 
Student:
Jenny Nyquist Davidsson
Tel: 070-039 44 51
Mail: jnn18011@student.mdh.se

Student:
Eva Lavelle
Tel: 072-029 36 74
Mail: ele18001@student.mdh.se

Handledare:
Mehrdad Darvishpour
Universitetslektor/docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola 
Tel: 016- 15 36 86
Mail: mehrdad.darvishpour@mdh.se 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Etikettmoln