Förslag till dagordning, årsstämman 2022

Föreningsstämma
Dagordning
Förslag
1. ordföranden öppnar mötet
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Upprop och fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet utlysts i laga ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Frågor till styrelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fråga om arvoden för det gångna verksamhetsåret
12. Fastställa medlemsavgifter för år 2021
13. Fastställa Verksamhetsplanen för år 2021
14. Fastställa budget för år 2021
15. Fastställa ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer
16. Val av styrelse, ordförande och kassör samt firmatecknare
17. Val av revisor
18. Val av valberedning två personer varav en sammankallande
19. Motioner och frågor från medlemmar
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas

Etiketter: dagordning

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter