Om Mansjouren

Mansjouren är en politisk och religiöst obunden ideell förening vars värdegrund är att alla har lika värde och vi tar emot alla som vill ha och behöver vår hjälp.
Vår verksamhet finansieras med bidrag från Stockholms kommun och vissa kranskommuner, privata bidrag och medlemsavgifter.

Del av våra lokaler på Hornsgatan 135, med köket i bakgrunden

Historia och fakta

Mansjouren i Stockholms län startade 1987.
Sedan årsskiftet 2004/05 finns vi nu i våra lokaler på Hornsgatan 135 i Stockholm.
Vi har under dessa år hjälpt till att starta upp mansjourer i bl.a. Umeå, Norrtälje och till och med i Uzbekistan.
Formellt så leds föreningen av en styrelse, bestående av 5 ledamöter, och föreningen kontrolleras av en extern revisor varje år.

Vår vision

Vårt mål är att utöka samarbetet med Polisen, kommuner, landsting, skolor, RFSU/RFSL m.fl. Dessutom vill vi nå ett utökat samarbete med andra frivillig-organisationer som kvinnojourer, andra mansjourer och liknande verksamheter.
Vi vill fungera som ett komplement och samarbetspartner.

Vi som arbetar på Mansjouren:

Annika Martin
Johan Fredrik
Lasse Karolina
Kristoffer Krister
Carl Björn
Tero Janne
Ulv Pelle
Nina Anders
Carolina Stefan
Aleksander
Peter 
Per
Mats
loading...

Vi söker ständigt efter nya volontärer. Om du tror att Mansjouren vore något för dig, tveka inte att kontakta oss!

Mansjourens stadgar

Stadgar antagna vid årsmöte 2007-10-03


§1. Namn.
Föreningens namn är Föreningen Mansjouren i Stockholms län.

§2. Hemort.
Föreningens säte är Stockholm, med Stockholms län som verksamhetsområde.

§3. Syfte.
Föreningens syfte är att med frivilliga krafter erbjuda samtalsstöd till män i kris.

§4. Mål.
Föreningens mål är att öka förståelsen mellan könen, verka för jämställdhet, solidaritet och integration mellan olika kulturer, motverka våld samt främja folkhälsan och barn och ungdomars behov av goda manliga förebilder.

§5. Organisation.
Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden. Verksamheten organiseras enligt demokratiska principer och bygger på respekt för alla människors lika värde.

§6. Verksamhet.
Föreningens verksamhet fastställs av årsmötet och håller medlemsmöte minst två gånger om året, varvid ett skall vara årsmöte.

§7. Ekonomi.
Medlem betalar avgift fastställd av årsmötet.Föreningen verkar för att få anslag till verksamheten av stat, landsting, kommuner, fonder m.m.

§8. Inträde.
Medlem intages i föreningen efter erlagd medlemsavgift. Medlemskap beviljas eller avslås av styrelsen. Ansökan får avslås endast om det kan antagas att medlem kommer att motarbeta föreningens intressen.

§9. Utträde.
Medlem utträder ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat årsavgift under två år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§10. Uteslutning.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen underlåter att betala föreskrivna avgifter, motarbetar föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbart skadar föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§11. Medlemskap.
Föreningen står öppen för alla enskilda män och kvinnor samt fristående organisationer. Styrelsen kan utse utomstående till hedersmedlem med avgiftsbefrielse.

§12. Styrelse.
Styrelsens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag, verkställa fattade beslut samt leda verksamheten enligt föreningens stadgar och fastlagda riktlinjer. Styrelsen har att åtfölja och respektera årsmötets beslut. Styrelsen består av minst tre ledamöter och minst en suppleant, samtliga förtroendevalda. Ordförande, sekreterare och kassör skall väljas av årsmötet. Styrelseledamot får ej stå i anställningsförhållande till föreningen. Styrelsen äger rätt att vid behov kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen.

§13. Högsta organ.
Årsmötet är föreningens högsta organ och anger riktlinjerna för verksamheten, fastställer föreningens verksamhetsplan och budget samt tillsätter styrelse, väljer funktionärer och har att godkänna styrelsens förvaltning. Till årsmötet skall samtliga medlemmar kallas.

§14. Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller via fullmakt från tid till annan , generell eller partiell, av den som styrelsen utser.

§15. Ledning.
Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att stadgar och bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder den in som styrelsen utser.

§16. Ansvar.
Styrelsen fördelar och delegerar arbetsuppgifterna fritt inom ramen för den av årsmötet fastlagda ansvarsfördelningen.

§17. Talesman.
Ingen medlem äger rätt att uttala sig i föreningens namn, utan styrelsens fullmakt.

§18. Mandat.
Samtliga förtroendevalda inom föreningen väljs av årsmötet för arbetsåret - tidsperioden emellan två ordinarie årsmöten.

§19. Verksamhetsår.
Verksamhetsår och räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.

§20. Kontroll.
Protokoll ska föras vid alla möten och vara tillgängliga för medlemmarna. Styrelsen skall till revisor rapportera väsentliga avvikelser från budget och verksamhetsplan.

§21. Revisorer.
Revisorerna utses av årsmötet, varav minst en skall vara godkänd revisor. Minoritetsrevisor kan krävas vid 1/5 minoritet. Revisorerna har till uppgift att dels granska räkenskaperna, dels att verksamheten bedrivs enligt intentionerna. Uppgiften inkluderar att utöva fortlöpande kontroll under mandatperioden. Revisor skall på begäran, förutom räkenskaperna, tillställas kallelser, dagordningar, protokoll, medlemsmatrikel samt övriga handlingar.

§22. Revisionsberättelse.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår, avge revisionsberättelse som skall innehålla en redogörelse för granskningen med uttalande huruvida anmärkningar föreligger eller inte. Särskilt yttrande skall fällas dels angående budget, balansräkning och resultaträkning, dels angående huruvida revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet eller inte.

§23. Årsmötesförhandlingar.
Årsmöte skall hållas senast 31 mars. Kallelse skall utgå skriftligen senast 14 dagar före mötet. Motioner och förslag till dagordning samt revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda minst 7 dagar före mötet.
Årsmötet skall behandla följande punkter:

1. Ordföranden öppnar mötet.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två stycken protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Upprop och fastställande av röstlängd.
5. Fråga om möte utlyst i laga ordning.
6. Fastställa dagordning.
7. Verksamhetsberättelse.
8. Årsredovisningen.
9. Revisionsberättelse.
10. Frågor till styrelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om arvoden för det gångna verksamhetsåret.
13. Fastställa medlemsavgifter för det nya verksamhetsåret.
14. Fastställa verksamhetsplanen.
15. Fastställa budget.
16. Fastställa ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer.
17. Val av styrelse enligt stadgar §12.
18. Val av 1:e och 2:e revisor.
19. Val av valberedning 2 st, varav en sammankallande.
20. Motioner, frågor och förslag enligt dagordning.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.


§24. Extra årsmöte.
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte enligt eget beslut. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna gemensamt så kräver eller när så krävs av minst 10 % av medlemmarna. Kallelse skall ske med angivande av orsak. Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte enligt regler, kan den som krävt ett extra årsmöte göra detta. Utöver i dagordningen upptagna ärenden får endast frågor ställas och besvaras samt lämnas information.

§25. Röstning.
Beslut skall fattas med acklamation eller votering om så begärs. Sluten omröstning skall genomföras på begäran och protokollföras som sådan. Enkel majoritet fordras, där stadgarna inte föreskrivit annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut skall bekräftas med klubbslag. Reservation mot beslut skall uttryckas vid klubbslaget och protokollföras.

§26. Rösträtt.
Endast betald medlemsavgift berättigar till rösträtt. Röstning via fullmakt är tillåten. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

§27. Stadgar och upplösning.
Endast ordinarie årsmötet kan ändra stadgar eller upplösa föreningen och kräver 2/3 majoritet. Vid upplösning skall föreningens tillgångar jämte bokföring och andra handlingar deponeras hos länsstyrelsen i Stockholms län i avvaktan på anspråk på föreningens kvarlåtenskap. ----- slut -----

 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy