Jag vill veta mer om...

Separera med barnens bästa i åtanken

Att samarbeta med en förälder som man känner negativa känslor inför, det är något som är väldigt svårt. Marika Ekroth och Liselotte Mässing som är socionomer, psykoterapeuter och familjerådgivare berättar om vad som kan underlätta för barnet och det stöd ni kan få som familj.

Filmklippets längd: 10 minuter
Det som barn far väldigt illa av är svåra och långvariga föräldrakonflikter, inte separationen i sig. – Liselotte Mässing och Marika Ekroth

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Barn anpassar sig oftast efter en separation. Ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa och än vanligare är det bland sambopar. Många barn är alltså med om separationer och oftast anpassar de sig. Forskning visar på att barn och ungas hälsa påverkas negativt i början av separationen men de flesta finner sig väl tillrätta när det har gått en tid och de accepterar situationen.

Barn kan reagera olika på ett uppbrott. Från lättnad för att man slipper alla bråk, till otrygghet inför det nya. Viktiga behov hos barn är trygghet, omsorg, förutsägbarhet och kontinuitet. Även om de är svåra att tillgodose dem vid en separation är det bra att tänka på det och försöka skapa stabilitet för barnet. 

Barn ska få känna att de har ett inflytande. Oavsett hur er situation ser ut, hur ni väljer att hantera separationen, och om det finns nya partners inblandade eller inte, så går barnen igenom en inre känsloresa. Informera barnet om vad som händer, fråga hur hen mår och försök skapa delaktighet genom att höra efter vad hen skulle önska.

Om det känns svårt, ta hjälp utifrån. Ni kan vända er t ex till familjerådgivningen i en separationsprocess, men även efteråt.

Hur går det för er just nu?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om det. Mansjouren erbjuder även parsamtal.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

barn, relationer, separation, skilsmässa, söka hjälp