Jag vill veta mer om...

Vad är våld – egentligen?

Det är många som fastnar i en våldsam relation och dess komplexa dynamiker. För att bryta sig loss från våldsamma mönster är det viktigt att se och identifiera dem, oavsett om det är din närstående eller du själv som använder dem. Relationsvåldcentrum Väst reder ut olika begrepp.

Filmklippets längd: ca 7 minuter
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill. – Per Isdal, Meningen med våld (2001)

Läs transkriberingen om du föredrar att läsa framför att lyssna

Inte alla våldsformer syns direkt. Fysiskt våld, såsom slag och sparkar, framstår ofta som det mest uppenbara. Men det är viktigt att också belysa andra former av våld. Psykiskt våld inkluderar kränkande ord och kontrollerande beteenden. Sexuellt våld i en relation är väldigt vanligt och tar olika former, från tvång till att ”ställa upp” för att undvika konflikter. Ekonomiskt våld, där en part kontrollerar tillgång till pengar och skapar skulder, samt materiellt våld genom att förstöra värdefulla ägodelar, är också sätt att manipulera och skada varandra.

Våldet kan också ligga i luften. Det kallas då för latent våld, när det är närvarande i atmosfären och skapar rädsla. Vid försummelse kan den ena förvägra den andra nödvändig vård och stöd. Eftervåldet, som inträffar efter att en relation har avslutats, är när våldet fortsätter i form av t.ex. hot och manipulation, och blir särskilt allvarligt när det gäller gemensamma barn. Barnen i dessa situationer tar ofta på sig ett tungt ansvar för att undvika konflikter och upprätthålla en skenbar stabilitet.

En grupp eller husdjur. Kollektivt våld involverar en social dynamik där en grupp eller kollektiv gemensamt agerar för att upprätthålla vissa normer eller kontrollera en individ. Våld mot husdjur kan användas som ett medel för att kontrollera, skrämma eller utöva makt över en partner eller familjemedlem. Ofta väljer den våldsutsatte att stanna i våldet på grund av brist på alternativ, till exempel när skyddade boenden inte tillåter husdjur.

Det finns hjälp att få. Arbetet med att adressera dessa olika våldsformer handlar inte bara om att ge konstruktivt stöd till utsatta, utan också till utövare. Det finns hjälp för både vuxna som är utsatta för våld, vuxna som utövar våld och barn som har upplevt våld i nära relationer. I Stockholm finns Relationsvåldscentrum för olika stadsdelar och i andra delar av landet finns andra motsvarande stödverksamheter inom socialtjänsten eller fristående.

Längtar du efter ett liv fritt från våld?

Ring vår telefonjour, så pratar vi om hur du kan tänka och vad du kan göra.

Vilket ämne vill du utforska härnäst?

barn, familj, ilska, relationer, sex, svartsjuka, våld